Klaster wodorowy w Rzeszowie – Podkarpacka Dolina Wodorowa

Wodór jako paliwo będzie rozwijany w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Z udziałem Premiera i władz województwa 18 maja 2021 zainaugurowano „Podkarpacką Dolinę Wodorową”. Stworzy ona potencjał Rzeszowa i regionu w zakresie nowoczesnych technologii, zbuduje miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

– Przed nami dekada zmian, która niewątpliwie ma szansę wzmocnić nasze państwo. Musimy we właściwy sposób przeprowadzić transformację klimatyczną i energetyczną, która niesie dodatkowe szanse i możliwości rozwoju dla całych regionów. Jednym z elementów planu jest gospodarka wodorowa. Transformacja uwzględniająca wodór w całym łańcuchu kompetencji i wykorzystująca go w produkcji energii. Polska może stać się hubem wodorowym i będziemy pracowali nad tym, żeby tak się stało – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej uroczystości.

– Chcielibyśmy tu na Podkarpaciu stworzyć jedną z dolin wodorowych. Rozwój gospodarki wodorowej pozwoli osiągnąć z biegiem lat neutralność klimatyczną i utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki. Jesteśmy 5. producentem wodoru na świecie i 3. w Europie. Takie możliwości zobowiązują. Mamy w Polsce wypracowane kompetencje związane z gospodarką wodorową. Liczę na to, że będzie to klaster, który uwzględnia role uczelni, biznesu. Chcemy ten wielki potencjał wykorzystać poprzez polską strategię wodorową. Chcemy stworzyć 5 dolin wodorowych. To wielkie plany, ale chcemy mierzyć wysoko, bo wodór ma szansę być paliwem przyszłości – podkreślił premier.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że inwestycje w wodór dają szansę na rozwój krajowego przemysłu, pozyskanie wyspecjalizowanych kompetencji przez pracowników, nowe miejsca pracy, generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki oraz wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego. Jak dodał, budowa gospodarki wodorowej opierać się będzie o powstanie dolin wodorowych, które zgodnie ze Strategią wodorową UE mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych będzie obejmował innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.

– Doliny Wodorowe powinny łączyć możliwie największą liczbę ogniw łańcucha wartości, kładąc szczególny nacisk na rozwój projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych, w kierunku zaspokojenia maksymalnej ilości potrzeb odbiorców równolegle w wielu obszarach. W ten sposób powinien powstać skoordynowany i zintegrowany ekosystem powiązań umożliwiający rozwój technologii, wiedzy, badań i biznesu. Podkarpacka Dolina Wodorowa doskonale wpisuje w te działania, zapewniając wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego – zaznaczył szef resortu klimatu i środowiska.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej umożliwi:

  • ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE;
  • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym;
  • wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

– Rosnąca rola wodoru i jego potencjał w dekarbonizacji gospodarki jest szansą na stworzenie nowoczesnego ekosystemu łączącego w sobie produkcję, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w przemyśle. Tym samym budowa systemu pozwoli na integrację poszczególnych sektorów gospodarki oraz optymalizację procesów i kosztów. Takim ekosystemem będzie Podkarpacka Dolina Wodorowa – mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej, Krzysztof Kubów.

 Współpraca w ramach projektu wzmocni potencjał gospodarczy województwa podkarpackiego. Powstanie Doliny ma zatem szansę wesprzeć przedsiębiorców w dążeniu do internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw, budowania relacji, a nawet konsorcjów międzynarodowych oraz partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej – dodał.

– Bardzo się cieszę, że Dolina Wodorowa powstanie właśnie na Podkarpaciu. Traktujemy to jako niezwykłą szansę, ale też wyzwanie, któremu z pewnością i Rzeszów i województwo podołają. Mamy tutaj potencjał intelektualny – nasi naukowcy już od kilku lat starają się w różny sposób zintensyfikować działania na rzecz wykorzystania wodoru jako źródła energii. W naszym województwie mamy ku temu doskonałe warunki. Chcemy przede wszystkim wykorzystać wodór zarówno w transporcie w komunikacji miejskiej, ale chcemy również wykorzystać to, co jest dla Podkarpacia szczególnie ważne, a mianowicie nasze doświadczenie w zakresie funkcjonowania Doliny Lotniczej. Wierzymy, że wodór może być wykorzystywany jako paliwo do napędzania samolotów. Jesteśmy na takiej drodze, która ku temu będzie prowadziła. Chcielibyśmy również, aby energia do osiedli była dostarczana właśnie ze źródeł wodorowych. Jest wiele możliwości, jest wielki potencjał. Zrobimy wszystko, aby stać się liderem nie tylko w naszym kraju, a przy ogromnym wsparciu ze strony podkarpackiego biznesu, który widzi możliwość wykorzystania wodoru również dla swoich celów w przemyśle, na pewno tej szansie sprostamy – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

„Podkarpacka Dolina Wodorowa” pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa i regionu w zakresie nowoczesnych technologii. Zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie na szeroką skalę wykorzystywany.

Transfer wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii umożliwi rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu oraz wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Wspólne działania zapewnią integrację możliwości  podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzanie energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i stworzy nowe możliwości rozwoju.

O Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r.

Projekt, będącej na końcowym etapie opracowywania, Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza następujące cele:

  • osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych będącymi centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury.

Źródło: Województwo Podkarpackie

Zobacz także
Strategia wodorowa w Polsce przyjęta w 2021 roku
– Klaster wodorowy na Pomorzu – wodór dla autobusów i pociągów
– Projekt Pure H2 – produkcja i dystrybucja wodoru